Angajăm!

Intră în echipa MAL

Foto: MAL

Muzeul ,,Arta Lemnului” Câmpulung Moldovenesc organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de îngrijitor, (cu atribuții de femeie de serviciu), grad.I la Secția de patrimoniu, conservare și supraveghere din cadrul Muzeului ,,Arta Lemnului,, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului ,,Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Transilvaniei, nr. 10 şi va consta în 2 probe:

  • în data de 30.06.2022 orele 9.00 - proba practică;
  • în data de 01.07.2022 orele 9.00 - proba interviu.

Condiţiile generale de înscriere la concurs sunt cele prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice de înscriere la concurs sunt:

  1. studii medii/ generale;
  1. nu necesită vechime.

Dosarele vor cuprinde următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

- copie a certificatului de căsătorie, dacă numele din diploma de studii diferă de cel existent în cartea de identitate;

- cazierul judiciar;

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

- curriculum vitae/model european.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 07.06.2022 – 21.06.2022 înclusiv, la sediul Muzeului ,,Arta Lemnului’’ Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Transilvaniei, nr. 10.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului ,,Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Transilvaniei, nr. 10 sau la telefon 0749/704572, persoană de contact - conservator Juravle Ioan și email: patrimoniu@muzeulartalemnului.ro